Renovació Carnets

Canvi d'empresa: Instal·lador - Manteniment climatització

1. Carpeta normalitzada.

2. Justificació de pertinença a l'empresa:

      a. Si és autònom, fotocòpia de l'últim pagament o fotocòpia de l'alta i relació contractual amb l'empresa.
      b. Si està dins del Règim de la Seguretat Social, fotocòpia del darrer TC-2 o fotocòpia del contracte de treball de la Seguretat Social, de durada determinada a temps complert, amb una antiguitat màxima de dos mesos.
      c. Si és soci o administrador, fotocòpia de l'escriptura de l'empresa on consti el nomenament com a soci o administrador, conjuntament amb el rebut d'autònom.

3. Cal presentar dues fotografies, mida carnet, indicant el nom a l'anvers.

4. Carnet a renovar.

5. Inscripció en el Registre d'Empreses Instal·ladores-Mantenidores d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (REIMITE), l'oficina receptora de l'expedient (OGU) comprovarà que la inscripció ha estat efectuada. En cas contrari, caldrà que l'empresa estigui inscrita en el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIG).

6. Cartolina del carnet, degudament emplenada. En la cartolina s'estamparà el segell de goma de l'empresa per la qual treballa l'interessat.